Nika_00

137 tekstów – auto­rem jest Ni­ka_00.

Pa­miętaj by do­bierać słowa tak jak i przy­jaciół. Rozsądnie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 czerwca 2012, 15:21

Tyl­ko głupo­ta jest dos­ko­nała w swej as­ce­tycznej beztrosce. 

myśl • 29 maja 2012, 11:57

Oko nig­dy nie widziało ty­lu ko­lorów, który­mi czuło serce. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 maja 2012, 10:16

Przyp­ra­wy po­dob­no sta­nowią dob­ry do­datek, pod­kreślając esen­cję sma­ku. Jed­nak gdy mówię do Ciebie piep­rzo­ny idioto, wiedz, że to zde­cydo­wanie nie w ra­mach komplementu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 marca 2012, 16:19

Emoc­jo­nal­ny im­puls, to pre­ludium do chro­niczne­go cierpienia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 stycznia 2012, 14:58

Hu­ragan nig­dy nie pocze­ka aż będziesz nań przy­goto­wany. Z miłością jest podobnie. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 6 sierpnia 2011, 16:21

Wdep­nięcie w gówno mi­nimum raz w życiu jest nieu­chron­ne. Za dużo i za często sra­my na wszystko. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 2 sierpnia 2011, 18:22

I po­det­nij mi skrzydła jeżeli przeszkadza Ci cień. Licz się jed­nak z tym, że pot­ra­fię też dob­rze biegać. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 czerwca 2011, 00:29

A w życiu liczy się to, co zaz­wyczaj war­tość ma niepoliczalną. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 26 czerwca 2011, 19:56

Ro­zum też jest śle­py gdyż na prze­wod­ni­ka często wy­biera serce. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 4 maja 2011, 11:20
Nika_00

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nika_00

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność